Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

ROŽŇAVA - centrum Horného GemeraVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
A Sajó (Slaná) folyó völgyében a Szlovák érchegység és a Szlovák karsztvidék fennsíkjainak lejtői között fekszik Rozsnyó (Rožňava) városa, amely Felső-Gömör közigazgatási és kulturális központja. Rozsnyó első írásos említése 1291-ből származik. A középkorban főleg aranyat, ezüstöt és rezet bányásztak itt, a későbbiekben Rozsnyó a kézművesség és az oktatás fontos központjává vált. A városban épen megmaradt a becses történelmi központ, amelynek jellegzetessége a négyszög alaprajzú tér, amelyen értékes építészeti műemlékek láthatók. A tér közepén áll a törökkel szemben vívott harcok idején, 1643-1654 között épített őrtorony. Érdekességnek számít a napóra és a déli homlokzatba befalazott török ágyúgolyó. A 17. században az északi oldalról jezsuita templomot építettek a toronyhoz. Ennek bejáratánál Mózes és Dávid király fából készült szobra látható. Bizonyára nem kerüli el a látogatók figyelmét az őrtorony előtt álló, Andrássy Franciskának, a szegények nemeslelkű pártfogójának emelt szecessziós emlékmű. A tér északi részén áll az impozáns püspöki palota. 1778-ban épült, és a 19. század felében egy keleti szárnnyal is kibővítették, amelyben a rozsnyói püspökség értékes könyvtára és levéltára található. A püspöki palota előtt áll a Járvány-oszlop, amelyet 1711-ben a kolera járvány átvészelésének az emlékére építettek. A történelmi városközpont domináns épülete a Szent Anna templom és a ferencesek kolostora. Az épületegyüttes 1733 és 1791 között épült. A tornyot 1826-ban építették hozzá. A kolostor épülete ma a járási levéltár székhelye. Mellette található a város legrégibb kórházának épülete. A barokk-klasszicista épületet egyedi atika-fal díszíti, amelynek három bemélyedésében Szent Flóriánt, Szűz Mária megkoronázását és Piètát ábrázoló barokk szoborcsoportok láthatók. Ma a Műemlékvédelmi Hivatal székel benne. Rozsnyó legjelentősebb egyházi műemléke a püspöki székesegyház (1776-ig Szűz Mária mennybemenetele plébániatemplom) a 14. század elején épült. A belsejében egy egyedülállóan értékes, 1513-ból való festmény található (Szent Anna Harmadmagával), amely fő témáján kívül ábrázolja a középkori bányászok és kohászok munkáját Rozsnyón. A tér és a Betléri utca sarkán áll a római katolikus plébánia épülete, amely főleg bibliai témájú barokk falfestményeiről nevezetes. A városháza klasszicista épülete a tér nyugati részén, néhány polgárház átalakításával keletkezett 1711-ben. A földszinten a Turisztikai Információs Központ várja a turistákat és az idelátogatókat, sokszínű kínálatával. A tér délkeleti sarkán figyelemreméltó az irgalmas nővérek zárdájának historikus homlokzata, amelyet a Madonna gyermekével és egy angyal terrakotta szobra díszíti. A bejárati kapu felett található egy bibliai témájú dombormű. A tér további jelentős történelmi műemléke a bányászkamara épülete a tér és a Šafárik utca sarkán, valamint a tér keleti felén található gótikus polgárház. A téren kívül található egyházi épületek közül, említést érdemel a klasszicista evangélikus templom a Šafárik utca egyik udvarában, és a 20. századból származó téglából épült református templom. Rozsnyó történelmi városközpontjától délre áll a volt bőrfeldolgozó manufaktúra épülete – ma bányamúzeum. Az ablakok feletti homlokzatot a bőrfeldolgozás munkamenetét ábrázoló domborművek díszítik. Látogasson el Rozsnyóra, ismerje meg látványosságait és szépségeit.

Anglický preklad komentára
In a valley of the river Slaná, surrounded by the slopes of Slovenské rudohorie and plains of Slovenský kras there is situated the city Rožňava – administrative and cultural centre of the upper Gemer.The first written record about Rožňava comes from the year 1291. In the Middle Ages there was mined mainly gold, silver and copper, later Rožňava became an important centre of handicraft and education. There has preserved a precius historical centre of which heart is a square surrounded by precious architectonic monuments. In the centre of the square stands a renaissance watchtower built during Turkish wars in the years 1643-1654. Sun dial and built-in Turkish round shot on the south facade are the mater of interest. Jesuit church from the end of the 17th century is added to the tower from the north side. The entrance is guarded by the statues of Mojžiš and the king David. In front of the watchtower there is secession monument of Františka Andrássy- great-hearted benefactress of the poor, which will certainly catch your eye. In the north side of the square a majestic episcopal palace stands. It was built in the year 1778 and in the half of the 19th century it was extended in the east wing where a preciou library and archive of the bishopric are situated. Plague pillar is standing in front of the bishops´ palace built in the year 1711 as a remembrance for stopped cholera epidemy. Important dominant of historical heart of the city is the church of Saint Anna and a monastery of Franciscans. The complex was built in the years 1733-1791. The tower was added in the year 1826. The building of the monastery is the seat of county archive at present. Next to the monastery there is a building of the oldest hospital in the city. Unique attic with three niches, where Baroque sculptures of St. Florian, Coronation of Virgin Mary and Pieta are situated, decorates the Baroque- classicistic building. There is the seat of memorial office. The most important sacral monument of Rožňava is a bishops´ cathedral church which was a parochial church of the Assumption of Virgin Mary built at the beginning of the 14th century, up to the year 1776. In the interior there is a unique table painting Metercia (St. Anna Samotretia) dated to the year 1513 which together with the main theme displays the work of medieval miners and metallurgists in Rožňava. At the corner of the square and Betliarska street there stands a building of Roman-Catholic presbytery, interesting mainly for its Baroque wall paintings of biblical themes. Classicistic building of the city hall was established by renovation of several civic houses in the west side of the square in the year 1711. On the ground floor there is a turistical information centre that provides varied services to the tourists and visitors. At the souteast corner of the square there is a historical façade of convent of vincentic. Face of building is decorated with terracotta sculpture of angel and Madona with a child and above the entrance gate there is a relief of religious theme. Other important historical monuments in the square are – house of the mining chamber at the corner of the square and Šafárikova street and a gothic civic house in the east side of the square. From among sacral buildings outside the square there is a required to mention a precious classicistic evangelical church in the yard of Šafárikova street and brick house of reformed denomination from the beginning of the 20th century. To the south from historical heart of Rožňava there stands a building of former leather manufacturing – present Mining Museum. Face of the building above the windows is decorated with relief that displays working methods of leather processing. Visit Rožňava and discover its interests and beauties

Nemecký preklad komentára
Im Tal des Flusses Slaná, umgeben von Hängen des Slowakischen Erzgebirges und von Plateaus Des Slowakischen Karstes liegt die Stadt Rožňava (Rosenau) – administratives und kulturelles Zentrum der Region Obergemer. Die erste schriftliche Erwähnung der Stadt Rožňava stammt aus dem Jahre 1291. Im Mittelalter wurde hier vor allem Gold, Silver und Kupfer gefördert, später wurde Rožňava zum wichtigen Zentrum des Handwerkes und des Schulwesens. Es ist hier ein wertvolles historisches Zentrum erhalten, dessen Bestandteil ein von seltenen architektonischen Denlmälern umgebener viereckiger Platz ist. In der Mitte des Platzes steht ein Renaissancewachturm, der während den Kriegen mit den Türken in den Jahren 1643 – 1654 gebaut wurde. Besonders interessant ist die Sonnenuhr und die eingemauerte türkische Kanonenkugel an der südlichen Fassade. Zum Turm wurde an der nördlichen Seite eine Jesuitenkirche aus dem 17. Jahrhundert zugebaut. Ihren Eingang überwachen die hölzernen Statuen von Moses und dem König David. Vor dem Wachturm entgeht Ihrer Aufmerksamkeit sicher nicht das sezesionistische Denkmal von Františka Andrássy – edelherzigen Beschützerin der Armen. Auf der nördlichen Seite des Platzes steht der majestätische Bischofspalast. Er wurde im Jahre 1778 gebaut und in der Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde er um den östlichen Trakt erweitert, in dem sich eine wertvolle Bibliothek und das bischöfliche Archiv befindet. Vor dem Palast der Bischöfe steht die Pestmauer, die im Jahre 1711 zur Erinnerung der Abwendung einer Pestepidemie begaut wurde. Eine bedeutende Dominante des historischen Stadtkerns ist die Kirche der Hl. Anna und der Kloster der Franziskaner. Der Komplex wurde in den Jahren 1733 – 1791 gebaut. Der Turm wurde erst 1826 zugebaut. Das Gebäude des Klosters ist heute Sitz des Bezirkarchivs. Gleich daneben befindet sich das Gebäude des ältesten Krankenhauses in der Stadt. Das barock-klassizistische Gebäude wird von einer einzigartigen Attika mit drei Niken dekoriert, in denen sich barocke Statuengruppen des Hl. Florians, der Krönung der Hl. Jungfrau Maria und der Pieta befinden. Heute hat das Denkmalamt seinen Sitz in diesem Gebäude. Das bedeutendste sakrale Denkmal der Stadt ist die bischöfliche kathedrale Kirche, bis 1776 die Pfarrkirche der Himmelsfahrt der Hl. Jungfrau Maria, die angangs des 14. Jahrhunderts gebaut wurde. Im Interieur kann man das einzigartige Tafelgemälde Metercia (Hl. Anna) sehen. Das Gemälde ist ins Jahr 1513 datiert und neben dem Hauptthema stellt es die Arbeit der Bergleute und der Arbeiter der Hüttenwerke im Mittelater in Rožňava darAn der Ecke des Platzes und der Betliarstrasse steht das Gebäude des römisch-katholischen Pfarramtes, an dem vor allem die barocken Wandgemälde mit biblischen Thematik interessant sind. Das klassizistische Gebäude des Rathauses entstand durch die Adaptation mehrerer Bürgerhäuser auf der westlichen Seite des Platzes im Jahre 1711. Im Erdgeschoss stehen den Touristen und den Besuchern der Stadt reiche Dienstleistungen des Touristischen Informationszentrums zur Verfügung. An der südöstlichen Ecke des Platzes fesselt Ihre Aufmerksamkeit die interessante historisierende Fassade des Klosters der Vinzentinerinnen. Die Stirnseite des Gebäudes verzieren die Terracottastatuen eines Engels und der Madonna mit dem Kind. Über der Eintrittspforte befindet sich ein Relief mit der biblischen Thematik. Weitere bedeutende historische Denkmäler am Platz sind das Haus der Montankammer an der Ecke des Platzes und der Šafárikstrasse und das gotische Bürgerhaus auf der östlichen Seite des Platzes. Von den sakralen Bauten ausserhalb des Platzes sind die wertvolle klassizistische evangelische Kirche in einem Hof in der Šafárikstrasse und die reformierte Ziegelkirche vom Anfang des 20. Jahrhunderts zu erwähnen. Südlich vom historischen Stadtkern Rožňavas steht das Gebäude der ehemaligen Gerbermanufaktur – heute Museum des Bergwesens. Die Stirnseite über den Fenstern wird von interessanten Reliefs dekoriert, die die Arbeitsverfahren bei der Bearbeitung des Leders darstellen. Besuchen Sie Rožňava und lernen Sie die Interessantheit und Schönheit dieser Stadt kennen.Print/Tlači