Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

PLEŠIVEC - PELSŐCVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
A Szilicei- Pelsőci és az Áji fennsíkok (Silická, Pelešivská planina és a Koniar) között, a Szlovák Karsztvidék közepén fekszik a 2500 lakosú Pelsőc (Plešivec). A térségben értékes bronzkori leletekre bukkantak az itt végzett régészeti ásatások során. Egy 1243-ból származó okiratban a községet Plesuck néven említik. A település eredetileg az Ákos nemzetség tulajdonában volt, később pedig a Bebek családé lett, akik a falu közelében várat építettek. A lakosság kiváltságai közé tartozott vásárok rendezésének a joga, valamint a Sajó (Slaná) folyón való átkelésnél a vámszedés joga. Az 1803-18883-as években a község Gömör-Kishont vármegye székhelye volt. Pelsőc a kedvező földrajzi fekvésének köszönhetően a bányászat és a vasúti szállítás fénykora idején jelentős kereskedelmi központ volt. A község központjában látható az 1320-ban, gótikus stílusban épült templom, amelyet nemzeti kulturális műemlékké nyilvánítottak. Erdetileg a Bebek család római katolikus templomaként épült, de a 16. század közepétől a református egyház temploma lett. A templom déli homlokzatán és a belső térben megcsodálhatjuk a 14. századból származó értékes freskók töredékeit. Az 1929-ben készített, festett fa empóriumon a Bebek család címere és egy felirat látható. A templom mellett áll az 1807-ben épült barokk-klasszicista harangláb. A Főteret a második világháborús emlékmű egészíti ki. További jelentős műemlék az 1719-ben épült megyeháza, amelyben ma a községi hivatal foglal helyet. A községben kisebb római katolikus templom is látható, amely 1901-ben épült. Mellette falazott torony áll. 1939-ben egy templom építését kezdték el, a második világháború kitörése miatt azonban a templom építése sohasem fejeződött be. Ma Pelsőc modern központi község és fontos vasúti gócpont. A községben két általános iskola működik, egy magyar és egy szlovák tanítási nyelvű. Pelsőc környékén, a Pelsőci- és Szilicei fennsík térségében nagyszerű kirándulásokat tehetünk.

Anglický preklad komentára
Between the Silická plain, Plešivská one and the plain Koniar, in the centre of Slovenský kras there is situated the village Plešivec, where almost 2500 inhabitants live. From this territory comes precious archeological findings from the Bronze Age. Period document from the year 1243 named the village Plesuck. It belonged to a property of the Akošs, later to the Bebeks who built a castle near the village. Organizing of markets and collection of toll on crossing the river Slaná were the main privileges of citizens. In the years 1803-1883 the Gemer-Malohont chair has its seat in the village. Thanks to advantageous position it has become an important trading point in times of mining and railway prosperity. Right in the centre of the village you find a Gothic church from the year 1320, a national cultural monument. Originally it was built as a Roman-Catholic church of the Bebek family, but in the half of the 16th century was changed into reformed one. On the south façade and in interior you can admire fragments of precious frescos from the end of the 14th century. There is also a painted wooden platform from the year 1929 with sign and coat of arms of the Bebeks. By the church there stands a Baroque classicistic belfry built in the year 1807. The main square is supplemented with memorial of the Second World War. Other important monument is a chair house from the year 1719. Nowadays it is the seat of a municipal office. There is also a small Roman-Catholic church built in the year 1901. Next to that there is a brick-built tower. In the year 1939 they started to build a church but it was never completed because of the war. Nowadays Plešivec is a modern central village with important railway crossing. There are two elementary schools – with Slovak and Hungarian teaching language. The vicinity of Plešivec offers marvellous trips to the part of Plešivecká and Silická plain.

Nemecký preklad komentára
In der Mitte der Plateaus – Silicaer, Plešivecer und Koniar, im Mittelpunkt des Slowakischen Karstes liegt die Gemeinde Plešivec, in der fast 2500 Einwohner leben. Aus diesem Gebiet stammen wertvolle archäologische Ausgrabungen aus der Bronzezeit. Eine zeitgemässige Liste aus dem Jahre 1243 bezeichnet die Gemeinde als Plesuck. Sie gehörte zum Vermögen der Familien Ákoš, später Bebek, die unweit des Dorfes eine Burg bauten. Zu den Privilegien der Einwohner gehörte die Organisierung der Märkte die Mauteinhebung beim Übergang des Flusses Slaná. In den Jahren 1803 – 1883 war die Gemeinde Sitz des Komitats Gemer-Malohont. Dank der günstigen Lage wurde sie zur Zeit des Aufschwungs des Bergbaus und der Eisenbahn zu wichtigem Handelspunkt. Ein nationales Kulturdenkmal entdecken Sie direkt im Zentrum des Dorfes in der Form einer gotischen Kirche aus dem Jahre 1320. Ursprünglich wurde sie als eine römisch-katholische Geschlechtskirche der Familie Bebek gebaut, jedoch wurde sie später zur reformierten Kirche. An der südlichen Fassade und im Inneren können Sie Fragmente von wertvollen Fresken vom Ende des 14. Jahrhunderts bewundern. Es befindet sich hier auch eine gemalte, hölzerne Empore aus dem Jahre 1929 mit einer Aufschrift und mit dem Wappen des Gechlechts Bebek. Bei der Kirche steht ein barock-klassizistischer Glockenturm , der 1807 gebaut wurde. Den Hauptplatz ergänzt ein Denkmal an die Opfer des II. Weltkrieges. Ein weiteres bedeutendes Denkmal ist das Komitatshaus aus dem Jahre 1719, in dem sich heute das Gemeindeamt befindet. Im Dorf finden Sie auch eine kleinere römisch-katholische Kirche aus dem Jahre 1901. Daneben steht ein gemauerter Turm. 1939 wurde begonnen, eine Kirche zu bauen, die jedoch wegen des Krieges nie fertiggestellt wurde. Heute ist Plešivec eine moderne Zentrallgemeinde mit einem wichtigen Eisenbahnknotenpunkt. Es sind hier zwei Grundschulen tätig – die eine mit der slowakischen, die andere mit der ungarischen Unterrichtssprache. Die Umgebung von Plešivec bietet wunderschöne Ausflüge ins Gebiet des Plešivecer und Silicaer Plateaus an.

Print/Tlači