Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

OCHTINÁVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Ochtiná község a Csetnek (Štítnik) folyó felső folyásánál, a Hrádok hegy lábánál fekszik. Az első írásos említése 1234-ban történt, amelyben feljegyezték, hogy a környéken bánya üzemel és templom is áll itt. A falu elnevezése az ógermán ocht, illetve acht szóból származik. A múltban Ochtiná jelentős bányászati és vasgyártási központ volt, de még a napjainkban is sok látnivalót biztosít az idelátogatóknak. Látható itt egy jelentős egyházi műemlék – az evangélikus templom, amelyet nemzeti kulturális műemlékké nyilvánítottak. A templom a 13. század első felében épült, román stílusban. A 17. században felújították, az utolsó rekonstrukciója pedig az 1958-1977 közötti években történt. A templom belső terében máig is fennmaradtak a 14. század végén készült értékes falfestmények. A barokk oltár és szószék a 17. és 18. század fordulóján készült. A templomtól nem messze áll az evangélikus plébánia, amelynek falán emléktábla tanúsítja, hogy itt élt és alkotott az Orbis Pictus első kiadásának előkészítője, JonᚠBubenka professzor, a szlovák honismeret úttörője, Ladislav Bartholomaeides, és Daniel Lichard publicista. Ochtiná legnagyobb turisztikai vonzóerejét azonban az Ochtinai aragonitbarlang (Ochtinská aragonitová jaskyňa) jelenti, amelyhez a kék színnel jelzett turistaútvonalon lehet eljutni. A barlang a világon egyedülálló. A belsejében gazdag aragonit díszítés látható, bokor-, korall- és csillagszerű alakzatokkal. Egyediségére való tekintettel a barlang szerepel az UNESCO által nyilvántartott kulturális és természeti világörökség listán. Ezen látnivalókon kívül Ochtiná ismert a csengőkészítő kézműves iparáról és a méhészetről. Látogasson el hozzánk Ön is és ismerkedjen meg Ochtiná kulturális és természeti nevezetességeivel.

Anglický preklad komentára
The village Ochtiná lies at the upper flow of the river Štítnik, under the hill Hrádok. The first written mention from the year 1243 mentions an existence of a mine and church in the territory. The name of the village arised from the old German word ocht, like acht. In the past Ochtiná was a significant mining and iron centre, but it still can offer a lot to its visitors. There is a precious sacral monument – evangelical church declared national cultural monument. The church was built in a Roman style in the first half of the 13th century. In the 17th century it was restored and they reconstructed it in the years 1958-1977 fot the last time. Precious wall paintings from the end of the 14th century situated in its interior has preserved up to the present. Nearby there is an evangelical presbytery. Monumental board in its frontage documents that professor JonᚠBubenka, who prepared the first issue of Orbis Pictus, initiator of Slovak history and geography Ladislav Bartholomaeides and publicist Daniel Lichard, worked here. The biggest tourist attraction in Ochtiná is the Ochtinská aragonitová jaskyňa (Ochtina Aragonit Cave) which is reached by blue marked trail. The cave is the world unique due to rich aragonite decoration creating various shapes similar to bunches, bushes, corals and nests. Appearance to its uniqueness the Ochtina Aragonit Cave was recorded to the list of the World Cultural and Natural Heritage UNESCO. Besides those interests the village Ochtiná is famous for its handicraft of small bells and for beekeeping. Visit Ochtiná and discover cultural and natural interests the village offers.

Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde Ochtiná liegt am Oberlauf des Flusses Štítnik, unter dem Berg Hrádok. Die erste schriftliche Erwähnung spricht von der Existenz eines Bergwerkes und einer Kirche in diesem Gebiet. Die Benennung der Gemeinde entwickelte sich vom altdeutschen ocht, bzw. acht. In der Vergangenheit war Ochtiná ein wichtiges Zentrum des Bergbaus und der Eisenverarbeitung, aber auch heute hat das Dorf den Besuchern vieles anzubieten. Es befintet sich hier ein bedeutendes sakrales Denkmal – die evangelische Kirche - die zum nationalen Kulturdenkmal erklärt wurde. Die Kirche wurde im romanischen Stil in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts gebaut. Im 17. Jahrhundert wurde sie renoviert und zum letzten Mal wurde sie in den Jahren 1958 und 1977 rekonstruiert. In ihrem Interieur wurden bis heute wertvolle Wandgemälde aus dem Ende des 14. Jahrhundert erhalten. Der barocke Altar und die Kanzel stammen aus der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts. Unweit der Kirche befindet sich das evangelische Pfarramt. Die Gedanktafel an ihrer Stirnseite dokumentiert, dass hier der Professor JonᚠBubenka, der die erste Ausgabe des Werkes Orbis Piktus vorbereitet hatte, der Bahnbrecher der slowakischen Heimatkunde Ladislav Bartholomaeides und der Publizist Daniel Lichard tätig waren. Die Attraktion, die die meisten Touristen nach Ochtiná lockt, ist jedoch die Ochtináer Aragonithöhle, die auf dem blau markierten Wanderweg zu erreichen ist. Die Höhle ist ein Weltunikat, wegen der bunten Aragonitdekoration, die verschiedene Formen bildet, die Büscheln, Sträuchlein, Koralen und Sternen ähnlich sind. Mit der Hinsicht auf ihre Einzigartigkeit wurde die Ochtináer Aragonithöhle in die Liste des wetlichen natürlichen und kulturellen Erbes UNESCO eingetragen. Ausser dieser Attraktionen ist die Gemeinde Ochtiná durch die Handwerkproduktion von Glöckchen und Bienenzucht bekannt. Besuchen Sie Ochtiná und lernen Sie die kulturellen und natürlichen Attraktionen kennen, die sie Ihnen anbietet.

Print/Tlači