Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

DVORNÍKY-VČELÁRE – Szádudvarnok-MéhészVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Méhészudvarnok (Dvorníky – Včeláre) a Tornai völgykatlanban (Turnianska kotlina) található, a festői szépségű Szádelői völgy közelében, a Kelet- és Közép-Szlovákiát összekötő főút mellett. Udvarnok falurész első írásos említése 1314-ből származik. Elnevezése érdekes és gazdag falutörténetről tanúskodik. Az udvarnokok a király alattvalói voltak, akik a királyi birtokokon dolgoztak. A község domináns épülete a Szűz Mária születéséről elnevezett római katolikus templom. A templom mellett található az I. és II. világháborúban elesettek emlékére állított emlékmű. A történelem iránt érdeklődők figyelmét bizonyosan felkelti a helyi múzeum, amelyben a helyi régészeti feltárásokból származó leletek vannak elhelyezve, és a múzeum által betekintést nyerhetünk a falu lakóinak az életmódjába az elmúlt századokban. A község másik részét, Méhészt 1345-ben Méhészi János birtokaként említik. A nemesi időket idézi a faluban lévő nemesi kúria, amely mellett egy hatalmas, több mint száz éves tölgyfa látható. A község egyházi műemléke a 17. század végén épült, klasszicista stílusú kálvinista templom. A község előnyös földrajzi elhelyezkedése és a Szlovák Karsztvidék Nemzeti Park (Národný park Slovenský kras) közelsége jó feltételeket teremt a turizmus számára.

Anglický preklad komentára
The village Dvorníky - Včeláre extends in the Turnianská hollow, near the entrance to the picturesque Zádielska valley on the main route that connects the centre and east of Slovakia. The part Dvorníky is for the first time mentioned in the year 1314. The name of the village reflects an interesting and rich history. „Dvorník“ was a king vassal who used to work on king estates. Dominant of the village is the Roman-Catholic church of Birth of Virgin Mary. Next to that there is situated the memorial to the victims of WW I. and II. History lovers will also like a visit of local museum where archeological findings from local parts are placed and the museum draws near life in the village in past centuries. Včeláre is mentioned in the year 1345 as a property of Jan Mahész. Yeomanry times of the village are memorialized by a yeomanry curie with more than a century old mighty oak near that. Classicistic Calvin church in Včeláre is a sacral monument from the end of the 17th century. Favourable location and proximity of the National park Slovenský kras make the village interesting tourist destination.

Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde Dvorníky – Včeláre erstreckt sich im Turňaer Talbecken, unweit des Eintritts in den malerischen Tal Zádiel, auf der Hauptrasse, die die Ost- und Mitteslowakei verbindet. Der Teil Dvorníky wird zum ersten Mal im Jahre 1314 schriftlich erwähnt. Die Benennung der Gemeinde spiegelt interessante und reiche Geschichte ab. Die Höflinge (dvorníci) waren königliche Untertanen, die an königlichen Vermögen arbeiteten. Die Dominante der Gemeinde ist die römisch-katolische Kirche der Geburt der Jungfrau Maria. Daneben befindet sich das Denkmal den Opfern des I. und des II. Weltkrieges. Den Liebhabern der Geschichte wird bestimmt die Möglichkeit Freude bereiten, das lokale Museum zu besichtigen. Hier finden Sie die archäologischen Funde aus den hiesigen Lokalitäten und ausserdem nähert es Ihnen das Leben im Dorf in den vergangenen Jahrhunderten an. Včeláre wird im Jahre 1345 als Vermögen von Ján Mahészi erwähnt. Eine Erinnerung an die Zeiten des Kleinadels im Dorf ist das Kleinadelhaus, bei dem schon seit mehr als hundert Jahren eine mächtige Eiche wächst. Ein sakrales Denkmal ist die klassizistische kalvinische Kirche in Včeláre aus dem Ende des 17. Jahrhunderts. Die günstige Lage und die Nähe des Nationalparks Slowakischer Karst machen diese Gemeinde zu einer interessanten touristischen Destination.

Print/Tlači