Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

ČIERNA LEHOTAVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Čierna Lehota község a Csetneki völgy (Štítnicka dolina) végén fekszik, a Stolica hegy lábánál. A település első írásos említése a 16. századból származik, de a község már a 15. században keletkezett. A Lehota (Határidő) elnevezés egy bizonyos időt jelentett, amíg a településen élőknek adózniuk és más illetékeket fizetniük. A „Čierna” (Fekete) szó valószínűleg a háttérben lévő hegyek sötét sziluettjére utal. A lakosság főleg pásztorkodással foglalkozott. Erről tanúskodik az is, hogy a pásztorok védőszentjének, Szent Vendelnek a alakja bekerült a községi címerbe. A falu fontos szerepet töltött be a Szlovák Nemzeti Felkelés (SZNF) ideje alatt, mivel a környező hegyekben tábori kórházat rendeztek be. Ezeknek a nehéz időknek állít emléket a három emlékmű és az SZNF emlékszoba. A község egyházi műemléke az 1774-ben, klasszicista stílusban épült evangélikus templom. A belsejében található oltár a 19. század elején készült. Ezen kívül a templom belsejében érdekesség még az utolsó vacsorát ábrázoló impozáns falfestmény. Čierna Lehotából a kék turistajelzés mentén eljuthat a Szlovák érchegység (Slovenské rudohorie) két legmagasabb csúcsára, a Stolica (1476 m t.sz.f.) és a Kohút (Kakas 1409 m t.sz.f.).

Anglický preklad komentára
The village Čierna Lehota lies at the end of the Štítnicka valley under the hill Stolica. The first written mention comes from the half of 16th century but it originated in the 15th century by Wallachian law. The name Lehota expressed a point of time during which inhabitants didn’t have to pay taxes and other fees. „Čierna“ is probably according to black siluete of hills in the background. Many inhabitants were shepherds. The figure of Saint Vendelín, patron of shepherds in the village‘s coat-of-arms demonstrates that fact. The village played an important role during SNP {Slovak National Underprising) when a farming hospital was established in local hills. Those hard times are commemorated by three memorials and commemorative room of SNU. Evangelical church is a sacral monument from the year 1774. It was built in a classicistic style. Its altar comes from the beginning of the 19th century. Besides that, in the church captures you an impressive wall painting of the Last Supper, too. From Čierna Lehota along blue tourist mark you can reach two highest hills of Slovenské Rudohorie – Stolica (1476 m above the sea) and Kohút (1 409 m above the sea).

Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde Čierna Lehota liegt am Ende des Štítniker Tales unter dem Berg Stolica. Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus der Hälfte des 16. Jahrhunderts, doch die Gemeinde entstand schon im 15. Jahrhundert nach dem walachischen Recht. Die Benennung Lehota bezeichnete einen gewissen Zeitraum, während dem die Ansiedler keine Steuer und keine anderen Gebühren bezahlen mussten. „Čierna“ (schwarz) ist wahrscheinlich dank der dunklen Silhouette der Berge im Hintergrund. Die Einwohner arbeiteten überwiegend als Hirten. Ein Beweis dafür ist die Gestalt des Hl. Vendels, des Patrons der Hirten im Wappen der Gemeinde. Die Gemeinde spielte eine wichtige Rolle während des Slowakischen nationalen Aufstands, als in den hiesigen Bergen ein Feldkrankenhaus errichtet wurde. An diese schweren Zeiten erinnern drei Denkmäler und eine Gedenkstube des Slowakischen nationalen Aufstandes. Ein sakrales Denkmal ist die evangelische Kirche aus dem Jahre 1774. Sie wurde im klassizistischen Stil gebaut. Ihr Altar stammt vom Anfang des 19. Jahrhundert. Ausserdem fesselt in dieser Kirche auch das imposante Waldgemälde des letzten Abendessens Ihre Aufmerksamkeit. Aus Čierna Lehota kann man auf dem rot markierten Wanderweg auf die zwei höhsten Berge Des Slowakischen Erzgebirges - Stolica (1476 m) und Kohút (1409 m) kommen.

Print/Tlači